Karl I.

    Karl I.

    Karl I.
    1863 – 1908

    König von Portugal 1889 – 1908
    Lebenslauf